apollon
bendis
colophon
delos
eros
hera
poseidon
Syedra
tlos
troy
Xanthos
ZELEIA